Договір публічної оферти

Звіт оператора телекомунікацій  про якість телекомунікаційних послуг за 2021 рік

Закон України Про електронні комунікації

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг 

Порядок підключення абонентів компанії Інтелект:

Затверджено наказом 

директора ТОВ «Інтелект груп»

№ 22 від 22 липня 2022року

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (Договір)

про надання електронних комунікаційних послуг

(доступ до мережі Інтернет)

 

 

Цей документ є публічною офертою та публічним договором  і згідно ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

У відповідності  ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата Послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект груп», далі по тексту ТОВ «Інтелект груп», в особі директора Тихенького Олексія Федоровича, який діє на підставі Статуту, включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі рішення Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 07-8931/09 від 25.10.2012 року, на підставі ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку України серія АВ № 583449 від 04.08.2011 року, що є платником податку на загальних засадах, в подальшому “Оператор”, керуючись Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012 року,  пропонує необмеженому колу клієнтів, в подальшому «Абонент» укласти договір про надання електронних комунікаційних послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

Терміни що використовуються у цьому договорі

 

Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в публічній оферті.

Договір – правочин про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил.

Моментом Акцепту (датою укладення Договору) вважається надання Абонентом заявки на підключення до мережі та оплата послуг підключення.

Клієнт – фізична або юридична особа, яка звернулась до Оператора з метою отримання інформації та підключення до Послуги.

Абонент – споживач електронних комунікаційних послуг, що отримує послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до комунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента, що перебуває у його власності або користуванні.

Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію електронних комунікаційних мереж.

Заявка на підключення – звернення Абонента особисто в абонентському офісі Оператора, здійснене шляхом телефонного дзвінка, шляхом направлення електронного повідомлення на сайті Оператора, в якому зазначається реквізити Абонента та адреса підключення.

Акт на підключення – письмовий документ, який підписується Абонентом та Оператором одразу після підключення послуги Абоненту і містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату, адресу підключення тощо.

Згода Абонента – волевиявлення, виражене Абонентом  у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням оператора, провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, підписання акту тощо).

Повідомлення Абонента – повідомлення, що надсилається споживачеві у будь-якій формі.

Особовий рахунок Абонента  – форма обліку  індивідуальних для  кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Авансовий платіж – сума коштів, яка вноситься Абонентом перед підключенням, зараховується на особовий рахунок Абонента та коригується згідно тарифів Оператора.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до комунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в комунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Підключення  (відключення) кінцевого обладнання  – з’єднання  (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Остання миля – канал, що сполучає кінцеве (клієнтське) обладнання з вузлом доступу Оператора.

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Логін — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

Послуга ШСД до мережі Інтернет або Послуга – послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологіями FTTB, Gigabit та Fast Ethernet.

ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі .

Електронна комунікаційна мережа – комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг;

Послуга з  доступу  до  Інтернет  –  забезпечення  можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого  комп’ютера  або пристрою локальної мережі).

Локальна мережа або Мережа  – комплекс технічних засобів, призначених для маршрутизації, комутації передачі та/або прийому інформації на основі яких будується розподільна Мережа передачі даних Оператора до вхідного шлюзу в Інтернет.

Інтернет –  всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Додаткові послуги – послуги, які не включені в основний пакет Послуг широкосмугового доступу (далі – ШСД)  до мережі Інтернет, які пропонуються Оператором, з переліком яких Абонент може ознайомитись на Сайті Оператора та замовити звернувшись до абонентського офісу Оператора або іншим встановленим Оператором чином.

Cайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою: https://www.intelekt.net, яка є основним джерелом інформування Абонентів.

1.           ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Оператор зобов’язується надавати Абонентові доступ до мережі Інтернет виключно для не комерційного використання у якості кінцевого користувача без права передачі отриманої Послуги третім особам (далі – Послуга), а також на замовлення Абонента надавати Додаткові Послуги на умовах Договору та відповідно до діючого законодавства України, а Абонент зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

 

 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Оператор надає Абонентові, а Абонент приймає й оплачує послуги з доступу до мережі Інтернет (надалі «Послуги») за технологією ТСР/ІР шляхом підключення до локальної мережі Оператора на умовах викладених у даному Договорі.

2.2. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення Сторонами дій,  що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених Правил публічної оферти.  Згода з умовами публічної оферти підтверджується в такий спосіб: Договір про надання доступу до електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) укладається шляхом акцепту Абонентом дійсної публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, без підписання сторонами і без вказівки Абонента.

2.3. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми за підключення до доступу Абонента до мережі Інтернет, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів.

2.4. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.2.3., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.5. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 2.3, до моменту досягнення нульового балансу Особового рахунку.

2.6. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

2.7. Термін дії умов публічної оферти не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.8. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на web-сайті Оператора в порядку, вказаному в пункті 4.2.2 даних Правил.

2.9. Всі умови публічної оферти є обов’язковими як для Абонента, так і для Оператора. Перед початком користування Послугою Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами публічної оферти. Якщо Абонент не  згодний з умовами Договору, він не вправі користуватись Послугами.

2.10. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними Оператором у Правила, або з новими тарифами на Послугу та Додаткові послуги, Абонент повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, розірвати Договір.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для підключення Послуги, Клієнту повинен звернутися до Оператора шляхом звернення: через Сайт Оператора; за контактними телефонами Оператора, вказаними на Сайті Оператора; завітавши особисто до абонентських офісів Оператора за адресами вказаними на Сайті Оператора, повідомивши при цьому адресу, за якою він бажає отримувати Послугу та обраний Тарифний план із переліку, затверджених Оператором згідно із законодавством.

3.2. Оператор перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги за вказаною Клієнтом адресою та повідомляє про результати перевірки.

3.3. Після успішної перевірки звернення Клієнта на предмет можливості підключення, Оператор надає до Технічного відділу відповідну заявку на виконання.

3.4. Підключення Клієнтів відбувається в порядку живої черги. Час очікування на підключення послуги складає від одного до семи робочих днів. В окремих випадках, у разі тимчасової відсутності технічної можливості, час очікування може складати від семи робочих днів та більше.

3.5. По настанню черги Клієнта, Технічний відділ Оператора та Клієнт узгоджують зручний час підключення Послуги. Клієнт зі свого боку зобов’язується сприяти роботі працівників Технічного відділу організацією доступу до необхідних приміщень, наданням відповідних ключів від горищ, щитків тощо.

3.6. Технічний відділ Оператора здійснює підключення Послуги Клієнту після виконання дій, зазначених в п. 3.5. цього Договору.

3.7. Клієнт зобов’язаний перед підключенням Послуги надати особі, яка здійснюватиме підключення Послуги, документальне підтвердження сплати авансового платежу.

3.8. Роботи з підключення являють собою прокладання абонентської лінії від технічного майданчику Оператора до Кінцевого обладнання Абонента. Оператор гарантує надання послуг до першої точки доступу до мережі Інтернет – останньої милі, яка є власністю Оператора.

3.9. Після перевірки особи Абонента та закінчення робіт з підключення, працівник Технічного відділу Оператора в присутності Абонента, перевіряє дієздатність Послуги, Абонент повинен ознайомитися із змістом цього Договору на сайті Оператора та погодитися з його умовами шляхом підписання з Оператором Акту підключення. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту першого успішного використання Послуги. Факт першого успішного використання Послуги вважається днем підключення Послуги.

3.10. Сторони домовились, що умови п 2.8. та п. 2.9 цього Договору не розповсюджуються на умови підключення Послуги у випадку, коли Абонент самостійно здійснює фізичне підключення Кінцевого обладнання до Телекомунікаційної мережі Оператора.

3.11. У разі самостійного підключення Кінцевого обладнання Абонентом, Оператор здійснює активацію точки підключення Абоненту протягом трьох днів з моменту здійснення Абонентом авансового платежу, ознайомлення Абонентом зі змістом цього Договору на сайті Оператора та згоди останнього з його умовами, що підтверджується шляхом підписання Оператором та Абонентом відповідного Акту на підключення. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту активації Оператором точки підключення Абоненту.

3.12. Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до центрів обслуговування Абонентів Оператора , не менше як за  п’ять робочих днів до дати припинення, при відсутності заборгованості перед Оператором. У випадку призупинення надання послуг протягом календарного року на загальний термін понад  два місяці Абоненту нараховується плата за резервування порту комунікаційного обладнання, згідно з діючими тарифами Оператора.

3.13. Оператор надає послуги з доступу до мережі Інтернет безперервно (24 години на добу, 7 днів у тиждень) протягом усього терміну дії даного Договору.

 

 

4.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Оператор зобов’язується:

4.1.1. надавати Абонентові Послуги щодо доступу до першої точки доступу до мережі Інтернет (останньої милі), відповідно до замовлених параметрів й умов даного Договору.

4.1.2. розглядати скарги й пропозиції Абонента відносно Послуг, що надаються.

4.1.3. приймати заяви Абонента на усунення пошкоджень в мережі із зазначенням конкретної адреси. Оператор усуває пошкодження мережі протягом двох робочих днів з моменту реєстрації заяви. При ушкодженнях, заподіяних діями непереборної сили, відновлення працездатності мережі виконується протягом семи робочих днів з моменту припинення дії непереборної сили  (якщо дане пошкодження не потребує більшого терміну для його усунення).

4.1.4. повідомляти Абонента про необхідність укладення додаткового Договору про надання сервісних (інформаційних послуг) з Виконавцем.

 

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Призупинити або припинити надання Послуг у випадку порушення Абонентом умов, передбачених даним Договором. Якщо в десятиденний термін Абонент не усунув порушення, Оператор має право на розірвання договору в односторонньому порядку;

4.2.2. Змінювати порядок надання Послуг і розцінки на послуги без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму web-сайті www.intelekt.net, за пятнадцять календарних днів до їх впровадження. Абонент у випадку незгоди зі змінами має право на розірвання Договору. У цьому випадку Абонент зобов’язаний письмово повідомити Оператора про свій намір до їх впровадження;

4.2.3. В разі потреби Оператор має право на повну або часткову перерву в надані Послуг для профілактичних заходів та заходів обумовлених форс-мажорними обставинами і модернізації власного обладнання на термін не більше 48 годин на місяць.

4.2.4. Дотримуватись норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу та захист;

4.2.5. Скорочувати перелік або припиняти надання Послуг, попередивши про це Абонента, у випадках та у порядку, передбаченому умовами Договору та чинним законодавством України, зокрема у разі виникнення заборгованості перед Оператором;

4.2.6. Самостійно  встановлювати  тарифи  на  електронні комунікаційні  послуги, що ним надаються, крім тих Послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства  України. При незгоді  з будь якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів  в доповнення до вже  існуючих, Абонент повинен припинити отримання Послуг.

Якщо Абонент по закінченню п’ятнадцятиденного терміну з моменту оприлюднення(розміщення)  на  Офіційному  сайті  Оператора  продовжує  користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

4.2.7. Припиняти у встановленому порядку надання Послуг з моменту виникнення від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений термін;

4.2.8. Скорочувати  перелік  або  припиняти  надання  Послуг Абонентам,  які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі електронних комунікацій;

4.2.9.Не   підключати  або  відключати  підключене  до  електронної комунікаційної  мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також у інших випадках, визначених законодавством.

4.2.10. Проводити  планові й  позапланові роботи  з  технічного обслуговування  з  повним або  частковим обмеженням  у  наданні  Послуг,  з  метою  ремонту  устаткування  й  ліній  зв’язку, технічного обслуговування  устаткування  і  його  модернізації,  з  попереднім  повідомленням  Абонента шляхом  розміщення інформації  про  планований  строк  і  тривалість  перерви  на  Офіційному  сайті Оператора;

4.2.11. Створювати  та  зберігати  архіви  з  інформацією,  що  отримується  в  процесі  користування Абонентом Послугами  й  розкривати  будь-які  відомості,  якщо  це  необхідно відповідно  до  законодавства України,  за  вимогами  уповноважених  державних  установ,  а  також  для нормального функціонування електронних комунікаційних послуг або захисту Оператора та  інших абонентів, якщо  це  не  суперечить  відповідним конституційним  правам  громадян  та  діючому  Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

4.2.12. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

4.2.13. У разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Оператора,  спричиненого Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонента, Оператор має право обмежити обсяг послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу нетипового трафіку та призупинити надання телекомунікаційної послуги.

4.2.14. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу (логін та пароль) Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів у Особистому кабінеті;

4.2.15. На підставі Договору або іншій не забороненій чинним законодавством підставі залучати третіх осіб з метою більш ефективного виконання умов цього Договору

4.2.16. Інші права, передбачені законодавством України.

 

4.3. Абонент зобов’язується:

4.3.1. Вчасно  оплачувати Послуги надані Оператором, в обсязі, порядку і терміни, передбачені розділом 5 даного Договору;

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору;

4.3.3. Без письмової угоди з Оператором не перепродавати, не надавати безкоштовно послуги третім особам, а також використовувати Послуги тільки на території приміщення зазначеного при укладанні даного Договору;

4.3.4. У разі потреби забезпечити допуск фахівців Оператора до будинкових комунікацій для проведення робіт з підключення мережі, регламентних, ремонтних або інших робіт;

4.3.5. Не використовувати Послугу для поширення забороненої інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації (непоширення спаму), яка передається через мережу Інтернет;

4.3.6. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних Послуг, Тарифами, дотримуватись та виконувати їх вимоги і вимоги нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій;

4.3.7. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації електронних комунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим споживачам.

4.3.8. Тримати в таємниці всі мережні реквізити (логіни, паролі), виділені Оператором.

4.3.9. Письмово повідомляти у місячний строк про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі.

4.3.10. Не рідше ніж двох разів на місяць відвідувати сайт https://intelekt.net для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових Послуг та тарифів,  змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.

4.11. Абоненту забороняється:

–      Користуватись обладнанням без заземлення;

–        Підключати мережевий кабель до джерел електричної напруги;

–        Залишати працююче обладнання без нагляду;

–        Продавати  чи передавати електронне комунікаційне обладнання Оператора, в тому числі кабелі, оптичні перетворювачі та інше майно Оператора.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента. Абонент самостійно несе відповідальність за стан, експлуатацію та збереження свого обладнання, в тому числі у разі його пошкодження від розрядів блискавки та статичних наведень.

 

4.4. Абонент має право:

4.4.1. На розірвання даного Договору, у випадку незгоди з новими змінами  його умов;

4.4.2. Отримувати інформацію про Послуг, тарифи та залишки авансових платежів, що без його відома може самостійно встановлювати з’єднання.

 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК  І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ 

5.1. Абонент здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Оператором. Оператор залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги. Абонентська плата включає в себе оплату Послуг Оператора за доступ до мережі Інтернет та сервісних (інформаційних) Послуг відповідно до Договору (в т.ч. надання інформаційних послуг).

5.2. Оператор надає доступ до Послуг локальної мережі та Інтернет тільки після здійснення Абонентом оплати вартості тарифного плану, відповідно до розцінок, що діють на момент оплати.

5.3. Оплата Послуг здійснюється на умовах передоплати. Вартість тарифного пакету сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період щомісячно до першого числа за поточний місяць. В разі несплати у вказаний термін Оператор залишає за собою право призупинити надання Послуг.

Відновлення сервісу Абоненту після блокування відбувається протягом доби з моменту надходження авансу на особовий рахунок Абонента в обліковій системі Оператора.

За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата та інші платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.

5.4. Якщо протягом тридцяти днів з моменту призупинення надання Послуг Абонент не погасив заборгованості, Оператор має право припинити надання Послуг, при цьому Абонент зобов’язаний погасити фактичну заборгованість.

5.5.  Відновлення дії Послуг можливе тільки після повторного підключення.

5.6. Для зміни тарифного пакету Абонент не пізніше першого числа місяця  в якому плануються зміни повідомляє Оператора шляхом надання заявки, в якій зазначає новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з першого числа місяця, наступного за місяцем отримання Оператором відповідного повідомлення.

5.7. Оплата Послуг здійснюється Абонентом  у визначених оператором відділеннях банків, за допомогою платіжних терміналів, платіжних карток та іншими вказаними Оператором способами.

5.8. Фактичне використання Абонентом тієї чи іншої Послуги означає, що така послуга була замовлена Абонентом.

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання (або неналежне виконання) сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, низька (нижче від -10 С) температура (при такій температурі не здійснюється прокладання мереж), дії третіх осіб (в т.ч. органів державної влади, операторів зв’язку), прийняття нормативно-правових актів, викрадення та пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд та інші, незалежні від Сторін, обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

6.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, яка знаходиться під їх дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити про це іншу Сторону.

6.3. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено сертифікатом торгово-промислової палати чи рішенням іншого компетентного з цього питання державного органу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Оператор і Абонент несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством.

7.2. Оператор не здійснює контроль за змістом інформації, що проходить через мережу. Оператор не дає гарантій про придатність Послуг для цілей, не обговорених у даному Договорі. Оператор не несе відповідальності за понесений Абонентом збиток у результаті використання або неможливості використання Послуг, роботи мережі Інтернет або вузла мережі Інтернет. Оператор не відповідає за втрату або неотримання даних внаслідок затримок, відсутності або неправильної передачі даних, перерви в наданні послуг. Оператор знімає із себе всяку відповідальність за точність, безпеку, якість або придатність інформації, отриманої через мережу. Відповідальність за використання інформації, отриманої через мережу, лежить на Абоненту.

7.3. Всі з’єднання Абонента з мережею Інтернет, є ініціативою Абонента.

7.4. Доступ до ресурсів, які перебувають поза межею зони контролю Оператора, Оператор не гарантує.

7.5. Оператор не відповідає за порушення або неправомірні дії, скоєні Абонентом стосовно третіх осіб або третіми особами стосовно Абонента, і пов’язані із цим збитки. Оператор не несе відповідальності за одержану Абонентом інформацію з Локальної мережі і мережі Інтернет. Оператор не відповідає за зміст інформації, переданої, одержаної або опублікованої Абонентом у ході використання Послуг, а також за шкоду, заподіяну діями Абонента особистості або майну громадян, юридичних осіб, державі або моральним принципам суспільства.

7.6. Оператор не відповідає за роботу кінцевого обладнання та локальної мережі Абонента. Ризик випадкової втрати чи пошкодження устаткування Абонента покладається на Абонента.

7.7. Оператор не несе відповідальність за роботу локальної мережі Абонента після останньої милі.

7.7. Оператор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у таких випадках:

7.7.1. у випадку порушення Абонентом строків внесення оплати наданих послуг;

7.7.2. у випадку порушення Абонентом умов Договору;

7.7.3. у випадку втрати, крадіжки, пошкодження або знищення устаткування Оператора;

7.7.4. у випадку якщо затримки й перебої в наданні Послуг, пов’язані із причинами, які не залежать від Оператора.

7.7. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно не доступні через мережу Інтернет.

7.8. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами.

7.9. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента. При цьому абонентна плата за період ненадання послуги, що сталася з вини Абонента, сплачується Абонентом в повному обсязі.

7.10. У разі несплати отриманих послуг в строк, зазначений в розділі 4 Договору, Абоненту надсилається письмове попередження ( в т.ч. СМС-повідомлення) із зазначенням кінцевого строку оплати і призупиняє надання послуг. Якщо протягом десяти днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, оператор має право відмовити в подальшому наданні Послуги. У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, оператором має право в односторонньому порядку припинити дію Договору, припинити надання інших Послуг, що надаються Абоненту. Припинення надання Послуги та припинення дії Договору не звільняє Абонента від сплати заборгованості.

7.11. У разі несвоєчасної оплати наданих оператором Послуг, Абонент сплачує пеню, яка обчислюється залежно від вартості неоплачених Послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення оплати. Абонент також сплачує 3% річних та індекс інфляції за прострочення виконання грошового зобов’язання. Сплата Абонентом штрафних санкцій, правомірне припинення чи скорочення оператором переліку Послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому Послуги.

 

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки й розбіжності вирішуються згідно положень даного Договору та Законодавства України.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Даний Договір набирає сили з моменту його укладення на невизначений строк і діє до припинення його однією зі сторін або обома сторонами.

9.2. Кожна зі сторін може ініціювати дострокове розірвання даного Договору шляхом направлення письмового повідомлення іншій стороні за п’ятнадцять днів до передбачуваної дати розірвання.

9.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Оператором в таких випадках:

– у випадку коли Абонент протягом 60 днів не користується послугою;

– у випадку коли Абонент протягом 30 днів з моменту припинення чи обмеження надання Послуги не поповнив свій Особистий рахунок;

– у разі подання Абонентом неправдивих даних під час укладення Договору;

– неможливості надання Послуг взагалі  або у певному регіоні.

9.4. Абонент вправі відмовитися від Послуг  Оператора і розірвати Договір у випадку незгоди прийняти запропонованих Оператором відповідно до даного Договору змін в Договорі, попередньо письмово повідомивши Оператора про це до вступу цих змін у силу. Договір вважається розірваним з моменту одержання Оператором зазначеного повідомлення. У випадку неповідомлення Оператора про розірвання Договору в зазначеному порядку і термін, Договір вважається зміненим на умовах Оператора, опублікованих відповідно до умов даного Договору.

9.5. У випадку розірвання даного Договору, сторони зобов’язані зробити взаєморозрахунки протягом п’яти банківських днів з моменту ініціювання розірвання (з моменту надсилання письмового повідомлення про розірвання договору) Договору.

9.6.Форма розірвання договору письмова. З моменту розірвання договору взаємні зобов’язання сторін припиняються, за умови повного та остаточного розрахунку за надані послуги.

9.7. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Оператора, у тому числі за надані Абоненту Послуги не повертаються і не компенсуються. Кошти, внесені для участі в акційних пропозиціях, зараховані в якості бонусних та згідно програм лояльності Оператора – Абоненту не повертаються.

9.9. Сторони є суб’єктами відносин, пов’язаних із обробкою та використанням персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Реквізити ТОВ “Інтелект Груп”:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтелект груп”

Юридична адреса: 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. № 106, оф.102

код за ЄДРПОУ 37646958
ІПН 376469524121
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

тел.: (099) 704-32-00