Затверджено наказом 

директора ТОВ «Інтелект груп»

№ 22  від 22 липня 2022року

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (Договір)

про надання електронних комунікаційних послуг

(доступ до  телебачення в форматі технології ОTT)

 

Цей документ є публічною офертою та публічним договором  і згідно ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

У відповідності  ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата Послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект груп», далі по тексту ТОВ «Інтелект груп», в особі директора Тихенького Олексія Федоровича, який діє на підставі Статуту, включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі рішення Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 07-8931/09 від 25.10.2012 року, на підставі ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку України серія АВ № 583449 від 04.08.2011 року, що є платником податку на загальних засадах, в подальшому “Оператор”, керуючись Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012 року,  пропонує необмеженому колу клієнтів, в подальшому «Абонент» укласти договір про надання електронних комунікаційних послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

Терміни що використовуються у цьому договорі

 

Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в публічній оферті.

Договір – правочин про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил.

Моментом Акцепту (датою укладення Договору) вважається надання Абонентом заявки на підключення до мережі та оплата послуг підключення.

Клієнт – фізична або юридична особа, яка звернулась до Оператора з метою отримання інформації та підключення до Послуги.

Абонент – споживач електронних комунікаційних послуг, що отримує послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до комунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента, що перебуває у його власності або користуванні.

Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію електронних комунікаційних мереж.

Заявка на підключення – звернення Абонента особисто в абонентському офісі Оператора, здійснене шляхом телефонного дзвінка, шляхом направлення електронного повідомлення на сайті Оператора, в якому зазначається реквізити Абонента та адреса підключення.

Акт на підключення – письмовий документ, який підписується Абонентом та Оператором одразу після підключення послуги Абоненту і містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату, адресу підключення тощо.

Згода Абонента – волевиявлення, виражене Абонентом  у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням оператора, провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, підписання акту тощо).

Повідомлення Абонента – повідомлення, що надсилається споживачеві у будь-якій формі.

Особовий рахунок Абонента  – форма обліку  індивідуальних для  кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Авансовий платіж – сума коштів, яка вноситься Абонентом перед підключенням, зараховується на особовий рахунок Абонента та коригується згідно тарифів Оператора.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до комунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в комунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Підключення  (відключення) кінцевого обладнання  – з’єднання  (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Логін — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі .

Електронна комунікаційна мережа – комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг;

ОТТ – технологія, яка дозволяє ефективно передавати телевізійні канали через Інтернет.

Інтернет –  всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Cайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою: https://www.intelekt.net, яка є основним джерелом інформування Абонентів.

 

 

 

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Оператор надає Абоненту послуги доступу до телебачення в форматі за технологією ОТТ з використанням мережі Оператора, надалі за текстом Електроні комунікаційні послуги та/або Послуги.

1.2. Абонент має право обрати будь-які Послуги із запропонованих Оператором. При цьому їх вартість, кількість каналів та інше зазначено у чинних Тарифах Оператора, які є невід’ємною частиною Договору.

1.3. Оператор надає Абоненту Послуги, за умов технічної можливості надання таких Послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

1.4. Послуги надаються Оператором та отримуються Абонентом відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020р. №1089-IX, (надалі – «Закон»), Цивільного та Господарського кодексів України, «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ №295 від 11.04.2012р., (надалі – «Правила»), наказів та інших розпорядчих документів Оператора, а також нормативно-правових актів України, які регламентують діяльність у сфері електронних комунікацій.

 

3.     АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Оператора. Кожен Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

2.2. Договір про надання Послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Договору сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

2.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 Цивільного кодексу України полягає в здійсненні Абонентом наступних дій, направлених на отримання Послуг:

2.3.1. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є усне/письмове звернення Абонента про приєднання до Договору та/або проведення оплати ним. Датою укладення Договору в цьому випадку вважається дата звернення/проведення оплати.

2.3.2. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше користування Послугами та здійснення оплати за Послуги Оператора. З моменту здійснення оплати за перший Розрахунковий період, який настав після дати оприлюднення цього Договору Абонент автоматично приймає умови цього Договору і даний Договір вважається укладеним без його підписання.

 

 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення Сторонами дій,  що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених правил публічної оферти.

3.2. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому Розділом 2, до моменту досягнення нульового балансу Особового рахунку.

3.3. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги.

3.4. Термін дії умов публічної оферти не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.8. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на web-сайті Оператора.

2.9. Всі умови публічної оферти є обов’язковими як для Абонента, так і для Оператора. Перед початком користування Послугою Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами публічної оферти. Якщо Абонент не  згодний з умовами Договору, він не вправі користуватись Послугами.

2.10. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними Оператором у Правила, або з новими тарифами на Послугу та Додаткові послуги, Абонент повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, розірвати Договір.

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для підключення Послуги, Клієнту повинен звернутися до Оператора шляхом звернення: через Сайт Оператора; за контактними телефонами Оператора, вказаними на Сайті Оператора; завітавши особисто до абонентських офісів Оператора за адресами вказаними на Сайті Оператора, повідомивши при цьому адресу, за якою він бажає отримувати Послугу.

4.2. Оператор перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги за вказаною Клієнтом адресою та повідомляє про результати перевірки.

4.3. Після успішної перевірки звернення Клієнта на предмет можливості підключення, Оператор надає до Технічного відділу відповідну заявку на виконання.

4.4. Абонент має право призупинити надання електронних телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до центрів обслуговування Абонентів Оператора , не менше як за п’ять робочих днів до дати припинення, при відсутності заборгованості перед Оператором.

4.5. Оператор надає Послуги безперервно (24 години на добу, 7 днів у тиждень) протягом усього терміну дії даного Договору.

 

5.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Оператор зобов’язується:

5.1.1. Надавати Абонентові Послуги відповідно до замовлених параметрів й умовами даного Договору;

5.1.2. розглядати скарги й пропозиції Абонента відносно Послуг, що надаються.

 

5.2. Оператор має право:

5.2.1. Призупинити або припинити надання Послуг у випадку порушення Абонентом умов, передбачених даним Договором.

5.2.2. Змінювати порядок надання Послуг і розцінки на Послуги без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму web-сайті www.intelekt.net, за п’ятнадцять календарних днів до їх впровадження. Абонент у випадку незгоди зі змінами має право на розірвання Договору. У цьому випадку Абонент зобов’язаний письмово повідомити Оператора про свій намір до їх впровадження;

5.2.3. В разі потреби Оператор має право на повну або часткову перерву в надані Послуг для профілактичних заходів та заходів обумовлених форс-мажорними обставинами і модернізації власного обладнання на термін не більше сорок вісім годин на місяць.

5.2.4. Дотримуватись норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу та захист;

5.2.5. Скорочувати перелік або припиняти надання Послуг, попередивши про це Абонента, у випадках та у порядку, передбаченому умовами Договору та чинним законодавством України, зокрема у разі виникнення заборгованості перед Оператором;

5.2.6. Самостійно  встановлювати  тарифи  на  Послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства  України. При незгоді  з будь якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів  в доповнення до вже  існуючих, Абонент повинен припинити отримання Послуг.Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти)денного терміну з моменту оприлюдення  (розміщення) на Офіційному сайті Оператора  продовжує  користуватись  Послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

5.2.7. Припиняти у встановленому порядку надання Послуг з моменту виникнення від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений термін;

5.2.8. Скорочувати  перелік  або  припиняти  надання  Послуг Абонентам,  які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі електронних комунікацій;

5.2.9. Не   підключати  або  відключати  підключене  до  мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також у інших випадках, визначених законодавством України.

5.2.10. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

5.2.11. Інші права, передбачені законодавством України.

 

5.3. Абонент зобов’язується:

5.3.1. Вчасно  оплачувати Послуги надані Оператором, в обсязі, порядку і терміни, передбачені Договору;

5.3.2. Дотримуватися умов даного Договору;

5.3.3. Без письмової угоди з Оператором не перепродавати, не надавати безкоштовно Послуги третім особам, а також використовувати Послуги тільки на території приміщення зазначеного при укладанні даного Договору;

5.3.4. У разі потреби забезпечити допуск фахівців Оператора до будинкових комунікацій для проведення робіт з регламентних, ремонтних або інших робіт;

5.3.5. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних Послуг, тарифами, дотримуватись та виконувати їх вимоги і вимоги нормативно-правових актів у сфері електронних комунікацій;

5.3.6. Тримати в таємниці всі мережні реквізити (логіни, паролі), виділені Оператором.

5.3.7. Письмово повідомляти у місячний строк про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі.

 

5.4. Абонент має право:

5.4.1. На розірвання даного Договору, у випадку незгоди з новими змінами  його умов;

5.4.2. Отримувати інформацію про послуг, тарифи та залишки авансових платежів, що без його відома може самостійно встановлювати з’єднання.

 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК  І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ 

6.1. Електронні комунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Оператору:

6.1.1. До початку кожного розрахункового періоду авансовий платіж, що включає в себе оплату за кожний наступний повний розрахунковий період вартості обраного Абонентом Тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку Послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на web-сайті Оператора;

6.1.2. Всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених Послуг та Тарифних планів (в тому числі пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

6.2. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Оператором на підставі проведених оплат Абонента.

6.3. Оператор та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Оператор та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених умовами Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання електронних комунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

6.4. Припинення надання Послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих Послуг та повного погашення заборгованості перед Оператором.

6.5. Відновлення надання Послуг призупинених на підставах передбачених цим Договором, здійснюється Оператором протягом трьох робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами цього Договору.

6.6. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання (або неналежне виконання) сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, низька (нижче від -10 С) температура (при такій температурі не здійснюється прокладання мереж), дії третіх осіб (в т.ч. органів державної влади, операторів зв’язку), прийняття нормативно-правових актів, викрадення та пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд та інші, незалежні від Сторін, обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, яка знаходиться під їх дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити про це іншу Сторону.

7.3. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено сертифікатом торгово-промислової палати чи рішенням іншого компетентного з цього питання державного органу.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Оператор і Абонент несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством.

8.2. Оператор не дає гарантій про придатність Послуг для цілей, не обговорених у даному Договорі. Оператор не несе відповідальності за понесений Абонентом збиток у результаті використання або неможливості використання Послуг. Оператор не відповідає за втрату або неотримання даних внаслідок затримок, відсутності або неправильної передачі даних, перерви в наданні Послуг. Оператор знімає із себе всяку відповідальність за точність, безпеку, якість або придатність інформації, отриманої через мережу.

8.3. Оператор не відповідає за роботу кінцевого обладнання Абонента. Ризик випадкової втрати чи пошкодження устаткування Абонента покладається на Абонента.

8.4. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами.

8.5. У разі виявлення пошкодження електронної комунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента. При цьому абонентна плата за період ненадання послуги, що сталася з вини Абонента, сплачується Абонентом в повному обсязі.

8.6. У разі несплати отриманих послуг в строк, зазначений в розділі 6 Договору, Абоненту надсилається письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати і призупиняє надання послуг. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, оператор має право відмовити в подальшому наданні Послуги. У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, оператором має право в односторонньому порядку припинити дію Договору, припинити надання інших Послуг, що надаються Абоненту. Припинення надання Послуги та припинення дії Договору не звільняє Абонента від оплати заборгованості.

 

9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі суперечки й розбіжності вирішуються згідно положень даного Договору та Законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Даний Договір набирає сили з моменту укладення договору і укладений на невизначений строк і діє до припинення його однією зі сторін або обома сторонами.

10.2. Кожна зі сторін може ініціювати дострокове розірвання даного Договору шляхом направлення письмового повідомлення іншій стороні за п’ятнадцять днів до передбачуваної дати розірвання.

10.3. Абонент вправі відмовитися від Послуг  Оператора і розірвати Договір у випадку незгоди прийняти запропонованих Оператором відповідно до даного Договору змін в Договорі, попередньо письмово повідомивши Оператора про це до вступу цих змін у силу. Договір вважається розірваним з моменту одержання Оператором зазначеного повідомлення. У випадку неповідомлення Оператора про розірвання Договору в зазначеному порядку і термін, Договір вважається зміненим на умовах Оператора, опублікованих відповідно до умов даного Договору.

10.4. У випадку розірвання даного Договору, сторони зобов’язані зробити взаєморозрахунки протягом п’яти банківських днів з моменту ініціювання розірвання (з моменту надсилання письмового повідомлення про розірвання договору) Договору.

 

Реквізити ТОВ “Інтелект Груп”:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтелект груп”

Юридична адреса: 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, буд. № 106, оф.102

код за ЄДРПОУ 37646958
ІПН 376469524121
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

тел.: (099) 704-32-00